Survey_Values_2016.06.02

Värderingar (4 min)

Information

 

 

 

Värderingar (4 min)

Syftet med enkäten

Syftet med denna enkät är att skapa en insikt hur företagsvärderingar påverkar konsumentens köpbeteende. Enkäten behandlar områdena HBT, Etnisk/kulturell mångfald, Funktionsnedsättning eller Annat.

Vad betyder HBT?

HBT = Homosexuella, Bisexuella och Transpersoner. H och B handlar om sexuell läggning (dvs när en person känner sig attraherad till en annan av samma kön eller av båda könen). T handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön (dvs personer som inte identifierar sig med det kön man fick tilldelat sig vid födseln eller med det binära könssystemet).

Vad menas med etnisk tillhörighet?

Etnisk tillhörighet används för att definiera en grupp som är skild från andra vad gäller ursprung och kultur. Ursprung kan syfta på släktskap, historia eller geografisk härkomst.

Vad menas med funktionsnedsättning?

En funktionsnedsättning betyder att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket.

Vad menas med 'Annat'?

Annat är andra värderingar som inte är direkt relaterade till HBTQ, etnisk/kulturell tillhörighet eller funktionsnedsättning.

Vad menas med företagsvärderingar?

Företagets värderingar är de vägledande principerna för hur ett företag ska utföra sitt arbete och uppträda både internt och externt.

Företagsvärderingar kan även kallas företags värdegrund.

Hur kan företagsvärderingar påverka en konsuments köpbeteende?

Om en konsument står för starka värderingar så är det en större sannolikhet att de kommer att köpa produkter eller tjänster från företag med samma värderingar.

Varför är det viktigt att veta om företagsvärderingar påverkar konsumentens köpbeteende?

Om företagets värderingar påverkar konsumentens köpbeteende, då är det större sannolikhet att företag kommer att skapa solida värderingar/värdegrunder, säkra att dessa efterföljs samt att det kommuniceras till konsumenterna.

 

 

Enkäten ägs och är skapad av Mångfaldsakademien. För att veta mer om företaget, var vänlig och gå till vår hemsida: mangfaldsakademien.se/index.html

 

Values (4 min)

Objective of servey

The objective of this survey is to get an insight in how company values impact the purchasing decisions of the consumers. The survey covers the categories LGBT, Ethnic origin, Disability and Other.

Vad does LGBT stand for?

LGBT = Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender. The L, G and B refer to sexual orientation (i.e. when a person feels attracted to other of the same gender or both genders). T refers to gender identity and expression (i.e. persons who don't identify with their assigned gender at birth or with the binary gender system).

What's the definition of ethnic origin?

Ethnic origin is used to define a group that is separate from others in terms of origin and culture. It can refer to family relationships, history or geographical origin.

What's the definition of disability?

Disability is to have an impaired ability to function physically, mentally or intellectually. It can be of different degrees and have different effect on everyday life.

What's the definition of 'Other'?

Other stands for any other value that are not directly related to LGBTQ, Ethnic origin or Disability..

What's the definition of company values?

Company values are the guiding principles of how a company should perform their work and conduct themselves.

How could company values impact the purchasing decision of a consumer?

If consumers have strong beliefs, then it could be more likely that they will purchase products or services from companies that have the same beliefs.

Why is it important to know if the values of a company is impacting the purchasing decision of a consumer?

If company values are impacting the purchasing decision of a consumer, then the companies will be more likely to ensure that they're firm in creating the company values, following them as well as communicating them to the consumers.

 

 

The survey is owned and created by Mångfaldsakademien. To find out more about the company, please then go to our homepage: miakademien.eu/index.html

 

القيم (4 دقائق)

الهدف من الاستبيان

الهدف من هذه الدراسة هو الحصول على نظرة ثاقبة في كيفية تأثير القيم على القرارات الشرائية للمستهلكين. وتغطي الدراسة فئات LGBT الأصل العرقي والإعاقة وغيرها.

ما معنى LGBT؟

الـ LGBT = مثليي الجنس وثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً. الـ L,G,B هو حول التوجه الجنسي (أي عندما يشعر شخص بإنجذاب نحو شخص آخر من نفس الجنس أو من جنسين مختلفين). T هو كل شيء عن كيفية تعريف والتعبير عن جنسهم (أي الناس الذين لايتقبلون جنسهم وأعضائهم التناسلية التي ولدوا بها).

ما هو تعريف الأصل الإثني؟

يستخدم الأصل الإثني لتحديد مجموعة منفصلة عن غيرها من حيث النشأة والثقافة.فإنه يمكن الرجوع إلى العلاقات الأسرية، والتاريخ أو الأصل الجغرافي.

ما هي الإعاقة؟

الإعاقة تعني أن لديك ضعف القدرة على العمل جسدياً أو عقلياً أو فكرياً. ويمكن أن تكون بدرجات مختلفة ولها تأثير مختلف على الحياة اليومية.

ما هي القيم الأخرى؟

القيم الأخرى، هي كل ما لا يرتبط بشكل مباشر بالـ LGBT، الخلفية العرقية/الثقافية أو الإعاقة.

ما هو تعريف القيم الإيجابية ؟

القيم الإيجابية هي المبادئ التي توجه سلوك المؤسسة في العمل على حد سواء داخلياً وخارجياً. ويمكن أيضاً أن تسمى القيم المؤسسية.

كيف يمكن للقيم المؤسسية أن تؤثر على السلوك الشرائي للمستهلك؟

إذا كان المستهلكين يقفون وراء قيم مؤسساتية، فأنهم على الأرجح سوف يشترون المنتجات والخدمات من الشركات التي لديها نفس القيم.

لماذا من المهم أن نعرف القيم الإيجابية التي تؤثرعلى السلوك الشرائي للمستهلك؟

إذا كانت القيم الإيجابية للشركات تؤثرعلى سلوك الشراء للمستهلك، فأنه وعلى الأرجح سوف تقوم الشركات بخلق وترسيخ القيم الإيجابية، وذلك لضمان العمل بها وإيصالها للمستهلكين.

 

 

homepage: miakademien.eu/home_ar.html هذا الاستبيان ملك ومُنشأ من قبل Mångfaldsakademien. لمعرفة المزيد عن الشركة، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت:

 

Valores (4 min)

Objetivo de encuesta

El objetivo de esta encuesta es obtener una visión de cómo los valores de una compañía impactan las decisiones de compra de los consumidores. La encuesta cubre las categorías LGBT, Origen étnico, discapacidad y otros.

¿Que representa LGBT?

LGBT = Lesbiana, Gay, Bisexual y Transgénero. La L, G y B se refieren a la orientación sexual (es decir, cuando una persona se siente atraída a otros del mismo género o de ambos géneros), la T se refiere a la identidad y expresión de género (es decir, personas que no se identifican con su género asignado al nacer o con el sistema de géneros binario).

¿Cuál es la definición de origen étnico?

Origen étnico es usado para definir un grupo que es separado de otros en términos de origen y cultura. Se puede referir a relaciones familiares, historia u origen geográfico.

¿Cuál es la definición de discapacidad?

Discapacidad es tener la habilidad para funcionar física, mental o intelectual deteriorada. Esto puede variar en gravedad y tener diferentes efectos en el día a día.

Cuál es la definición de 'Otros'?

Otros representa cualquier otro valor que no está directamente relacionado con LGBTQ, Origen étnico o discapacidad.

¿Cuál es la definición de valores de compañía?

Los valores de compañía son los principios que guían como una compañía debería ejecutar su trabajo y comportarse.

¿Cómo podrían los valores de compañía impactar en las decisiones de compra de un consumidor?

Si los consumidores tienen creencias fuertes, entonces podría ser más probable que compren productos o servicios de compañías que tengan las mismas creencias.

¿Porque es importante saber si los valores de una compañía están impactando la decisión de compra de un consumidor?

Si los valores de la compañía están impactando la decisión de compra de un consumidor, entonces las compañías se asegurarán de ser firmes en crear los valores de la compañía, siguiéndolos, así como comunicándolos a los consumidores.

 

 

La encuesta es creación y propiedad de Mångfaldsakademien. Para saber más sobre la compañía, por favor ir a nuestra página web: miakademien.eu/inicio.html

 

Valeurs (4 min)

Objectif de l'enquête

L'objectif de cette enquête est d'obtenir un aperçu de la façon dont les valeurs de l'entreprise influence les décisions d'achat des consommateurs.L'enquête porte sur les catégories LGBT, l'origine ethnique, le handicap et autres.

Que signifie defendre les LGBT?

LGBT= Lesbienne, Gay, Bisexuelle, Transgenre. Le L, G et B se réfèrent à l'orientation sexuelle (à savoir quand une personne se sent attiré par un autre du même sexe ou des deux sexes).T fait référence à l'identité de genre et d'expression (à savoir les personnes qui ne se reconnaissent pas dans leur genre assigné à la naissance ou avec le système de genre binaire).

Quelle est la définition de l'origine ethnique?

L'origine ethnique est utilisée pour définir un groupe qui est séparé des autres en termes d'origine et de la culture. Il peut se référer à des relations familiales, histoirique ou l'origine géographique.

Quelle est la définition du handicap?

Le handicap c’est avoir une déficience à fonctionner physiquement, mentalement ou intellectuellement. Il peut être de différents degrés et ont un effet différent sur la vie quotidienne.

Quelle est la définition de 'Autre'?

Les autres soutien toute autre valeur qui ne sont pas directement liés à LGBT, l'origine ethnique ou le handicap.

Quelle est la définition des valeurs de l'entreprise?

Les valeurs de l’entreprise sont les principes directeurs de la façon dont une entreprise doit effectuer leur travail et se conduire.

Comment les valeurs de l'entreprise pourraient avoir influence sur la décision d'achat d'un consommateur?

Si les consommateurs ont des croyances fortes, alors il pourrait être plus probable qu'ils vont acheter des produits ou services auprès d'entreprises qui ont les mêmes croyances.

Pourquoi est-il important de savoir si les valeurs d'une entreprise a un impact sur la décision d'achat d'un consommateur?

Si les valeurs de l'entreprise ont un impact sur la décision d'achat d'un consommateur, les entreprises seront plus susceptibles d'assurer qu'ils sont fermes dans la création des valeurs de l'entreprise, les suivre ainsi que les communiquer aux consommateurs.

 

 

Mångfaldsakademien est propriétaire en meme temps créateur de l'enquête. Pour en savoir plus sur l’entreprise, s'il vous plaît aller à notre page d'accueil: miakademien.eu/accueil.html

MiBarometern ägs och utvecklas av Mångfaldsakademien.

Mångfaldsakademien hjälper företag att bli mer effektiva och konkurrenskraftiga genom ökad Mångfald och ett mer Inkluderande arbetsklimat. En positiv sidoeffekt är att detta även hjälper att skapa ett mer Hållbart och Integrerat samhälle.

Gå till Mångfaldsakademiens hemsida för att läsa mer om företaget samt våra produkter och tjänster.

Följ oss på Sociala medier

Följ oss på MyNewsDesk

+46 735 002235

info[at]miakademien.se